Τμήμα Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

Υποτροφίες σε μαθητές και φοιτητές καταγόμενους από τον Δήμο Δωδώνης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Προκήρυξη:
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δωδώνης που είναι και η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Νικο­λάου Δημήτρη» Κοινότητας Κουμαριάς του Δήμου Δωδώνης έχοντας υπόψη:

Την αριθ. 2454/16-01-1919 δημόσια διαθήκη του Νικολάου Δημήτρη, που δη­μοσιεύτηκε με το αριθμ. 41/28-02-1968 πρακτικό του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
Την αριθ. 7325/2008 απόφαση του 1ου τμήματος του Εφετείου Αθηνών,
Τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 «Κώδι­κας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ αρ. 185/Α710.09.2013) όπως τρο­ποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
Την αριθ. 120/2023 απόφαση της οι­κονομικής επιτροπής του Δήμου Δωδώ­νης με θέμα «Έγκριση όρων και καθορι­σμός ποσού οικονομικής ενίσχυσης μα­θητών, σπουδαστών και φοιτητών, ανε­ξαρτήτως βαθμίδας εκπαιδεύσεως, ήτοι στοιχειώδους, μέσης, ανώτερης και ανώ­τατης, καθώς και όσους παρακολούθη­σαν μεταπτυχιακά προγράμματα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για το σχολι­κό ή ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «Νικολά­ου Δημήτρη» Κοινότητας Κουμαριάς».
Προκηρύσσει από τα έσοδα του κλη­ροδοτήματος «Νικολάου Δημήτρη» την οικονομική ενίσχυση μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών, ανεξαρτήτως βαθ­μίδας εκπαιδεύσεως, ήτοι στοιχειώδους, μέσης, ανώτερης και ανώτατης, καθώς και όσους παρακολούθησαν μεταπτυχι­ακά προγράμματα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό το σχολικό ή ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙ­ΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πλη­ρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Να κατάγονται και να είναι εγγεγραμ­μένοι στα Δημοτολόγια της Κοινότητας Κουμαριάς της Δημοτικής Ενότητας Σελ­λών του Δήμου Δωδώνης.
Να ήταν μαθητές, σπουδαστές, φοι­τητές ή μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το σχολικό ή ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
Το συνολικό ποσό της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται στο ύψος των δέ­κα χιλιάδων ευρώ (10.000)€ και θα δο­θούν ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης ως εξής:

Μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ­σης: ποσό οικονομικής ενίσχυσης εκατό ευρώ (100,00)€
Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ­σης: ποσό οικονομικής ενίσχυσης δια­κόσια ευρώ (200,00)€
Φοιτητές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακούς φοιτητές: πο­σό οικονομικής ενίσχυσης τριακόσια ευ­ρώ (300,00)€
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται εί­ναι τα εξής:

βεβαίωση σπουδών (θεωρημένη – επίσημα μεταφρασμένη για τις βεβαι­ώσεις του εξωτερικού) που να φαίνεται ότι ο μαθητής, σπουδαστής, φοιτητής, φοίτησε κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στην αντίστοιχη βαθμίδα εκπαίδευσης,
φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογα­ριασμού στο οποίο θα αναγράφεται κα­τά σειρά:
το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου μαθητή, σπουδαστή, φοιτητή.
το ονοματεπώνυμο του γονέα/κη­δεμόνα.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕ­ΩΝ: εντός σαράντα πέντε (45) ημερο­λογιακών ημερών και αρχίζει από την επομένη της δημόσιας ανακοίνωσης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου. (Στην περίπτωση νέων δικαιούχων που δεν είναι εφικτό, εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών για την υποβολή των αιτήσεων, μπορεί να γίνει μεταφορά σε ήδη υπάρχοντες λογαριασμούς των γονέων-κηδεμόνων τους με την προσκόμιση υπεύθυνης δή­λωσης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής τους ότι δεν είναι διαζευγμέ­νοι ή σε διάσταση).

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Μετά την ανάρτηση της κατάστασης των δικαιούχων (πίνα­ κας ανακοινώσεων Δημαρχείου), οι υπο­ψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ενστάσεων εντός 10 ημερών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 05/11/2023

  • Λήξη Υποβολής: 5 Νοεμβρίου 2023

    Τοποθεσία: Ελλάδα